История

„Лийф група” ЕООД е учредена в началото на 1999 година от инж. Камен Лазаров (през 1983г. завършил специалност "Хидрогеология и инженерна геология" в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ (тогава ВМГИ)).

Мисията и целта на дружеството, от учредяването му до сега, е не просто търговия с високотехнологични продукти в сферата на жилищното, индустриалното и подземното строителство, а предлагане на цялостни и ефективни решения в зависимост от специфичните нужди на всяко от тези направления.

Постигането на тази цел се предпоставя от редица фактори, най-важният от които е натрупаният през годините научно-практически опит на учредителя на дружеството, в това число и разработките му в сферата на създаване и изработване на апаратура за геотехнически измервания. От друга страна състоянието на бизнес климата - потенциалът за развитие на съвременното хидротехническо, инфраструктурно и гражданско строителство; смяна на собствеността в минната индустрия и произтичащата от това перспектива за развитие в сектора.

Тези условия предопределиха дружеството да се съсредоточи и развие в посока търсене, изследване и прилагане на съвременни продукти, технологии и системи в сферата на строителството.