Добавки за бетон

EXPAN 25

Неметален експандиращ агент за компенсаторно свиването на бетон и строителни разтвори.

DRACRIL 605

Високоефективен поликарбоксилатен суперпластификатор за бетон, с ниско водо-циментово съотношение. Специално за студен климат.

DRACRIL 605 е специална смес за производството на готов бетон, характеризиращ се с много ниско водно-циментово съотношение, висока механична устойчивост както с късо, така и с удължено втвърдяване

DRACRIL 605 R

Високоефективен поликарбоксилатен суперпластификатор за бетон, с ниско водо-циментово съотношение. Специално за топъл климат.

DRACRIL 605 R е специална смес за производството на готов бетон, характеризиращ се с много ниско водно-циментово съотношение, висока механична устойчивост както с късо, така и с удължено втвърдяване, дори в топъл климат

HYDROBETON

YDROBETON е прахообразен продукт, създаден за водоуплътняване на бетонВодоуплътняваща, хидроизолационна добавка, с кристализационен ефект, за отливане на масов бетон.

Rheobuild® 716

Водонамаляваща високоефективна добавка, супер-пластификатор за производство на реопластичен бетон. Без хлориди

Glenium® ACE 30

Основен компонент в т.нар. Система за Нулева Енергия. Това е нова генерация суперпластификатор без съдържание на хлориди. В допълнение на реодинамичния бетон оптимизира производството на сглобяеми бетонни елементи. Подходящ за употреба през лятото. Отговаря на изискванията на EN934-2, ASTM C-494 Type A & F

Glenium® ACE 60

Основен компонент в т.нар.Система за Нулева Енергия. Това е нова генерация суперпластификатор безсъдържание на хлориди. В допълнение на реодинамичния бетон оптимизирапроизводството на сглобяеми бетонни елементи. Подходящ за употреба презлятото. Отговаря на изискванията на EN934-2, ASTM C-494 Type A & F

Glenium® 51

Ново поколение водонамаляваща добавка за бетон, хиперпластификатор, с широк спектър на приложение, създаден предимно за производството на предварително отлети, сглобяеми бетонни елементи, за бетони, при които се изисква висока ранна якост, отличен вид на повърхностите и високи експлоатационни качества

Rheomix® 700 FC

Течна добавка за бетон без слягане, за производство на бетонни изделия (тухли, тръби, бордюри, плочи и д.р.)

Glenium® 27

Ново поколение водонамаляваща добавка за бетон, хипер пластификатор, с широк спектър на приложение, създадена предимно за производството на предварително отлети, сглобяеми бетонни елементи, за бетони, при които се изисква запазване на подвижността им при горещ климат, висока якост и дълготрайност