Прoизводство на бетонни смеси

DRACRIL 605

Високоефективен поликарбоксилатен суперпластификатор за бетон, с ниско водо-циментово съотношение. Специално за студен климат.


DRACRIL 605

Високоефективен поликарбоксилатен суперпластификатор за бетон, с ниско водо-циментово съотношение. Специално за студен климат.

DRACRIL 605 R

Високоефективен поликарбоксилатен суперпластификатор за бетон, с ниско водо-циментово съотношение. Специално за топъл климат.

DRACRIL 605 R

Високоефективен поликарбоксилатен суперпластификатор за бетон, с ниско водо-циментово съотношение. Специално за топъл климат.

HYDROBETON

Водоуплътняваща, хидроизолационна добавка, с кристализационен ефект, за отливане на масов бетон.

DRANITE AF 890

Безалкален ускорител за пръскан бетон/торкрет. За висока производителност при средна и голяма дебелина.

DRANITE AF 900

Безалкален ускорител за пръскан бетон/торкрет. За висока производителност при ниски температури

Rheobuild® 716

Водонамаляваща високоефективна добавка, супер-пластификатор за производство на реопластичен бетон. Без хлориди

Glenium® T 803

Водонамаляваща високоефективна добавка, супер-пластификатор за производство на реопластичен пръскан бетон с контрол на хидратацията. Безхлориди

Meyco® SA 100

Ускорител за бързосвързващ пръскан бетон (торкрет) за сухо и мокро полагане